קייטרינג – הסעדה

שטח מזערי (תיקון התשנ”ב)

השטח המזערי של העסק והחדרים בו יהיו להנחת דעתו של המנהל.


 

הכנת מזון גלמי (תיקון התשנ”ב)

א) הכנת מזון גלמי תיעשה על משטח ובציוד מיוחד ונפרד המשמש למטרה זו בלבד.

(ב) אדם שטיפל בהכנת מזון גלמי לא ימשיך לטפל במזון מוכן אלא לאחר שהחליף סינרו ורחץ את ידיו ביסודיות.

(ג) הכנת בשר או דגים גלמיים תיעשה בחדר שהטמפרטורה בו אינה עולה על 20 מעלות צלזיוס.


 

אחסון מזון מוכן (תיקון התשנ”ב)

(א) מזון מוכן שאינו מוחזק בטמפרטורה של לפחות 70 מעלות צלזיוס עד לשיווקו, יקורר באופן המבטיח ירידת הטמפרטורה שבתוך המזון עד 5 מעלות צלזיוס במשך שעתיים.

 

(ב) מזון מוכן, שאינו מיועד לשימוש תוך פחות מ־36 שעות אחרי הכנתו, יוקפא אחרי הקירור כאמור בסעיף קטן (א) באופן המבטיח ירידת הטמפרטורה שבתוך המזון מ־5 מעלות עד 12 מעלות צלזיוס מתחת לאפס במשך לא יותר מ־8 שעות.

 

(ג) מזון שמיועד לאכילה חם יחומם מחדש לקראת הגשתו עד טמפרטורה של 80 מעלות צלזיוס לפחות בתוך המזון.


 

טיפול במזון מוכן (תיקון התשנ”ב)

לא יחזיק אדם ולא יטפל במזון שהטמפרטורה בתוך המזון היא בין 5 עד 70 מעלות צלזיוס במשך יותר משעתיים אלא באישור בכתב מאת המנהל.


 

חדר קירור (תיקון התשנ”ב)

(א) בעסק יהיה חדר קירור בגודל מתאים לפי הנחיות המנהל.

(ב) בחדר קירור יקיימו הוראות סעיף 2.02(א).


 

הובלת מזון (תיקון התשנ”ב)

לא ישווק מזון מוכן אלא בתנאים הבאים:

(1)בזמן הובלתו הוא מוחזק בטמפרטורה הבאה  

(א) מזון חם – בטמפרטורה פנימית של 70 מעלות צלזיוס לפחות;

(ב) מזון קר – בטמפרטורה פנימית שלא תעלה על 5 מעלות צלזיוס;

(ג) מזון קפוא – בטמפרטורה פנימית שלא תעלה על 12 מעלות צלזיוס מתחת לאפס.


(2)המזון יוחזק במכל מבודד בעל מכסה הנסגר היטב ויובל בתוך רכב סגור המונע זיהום המזון.


 

השארת דוגמאות מזון (תיקון התשנ”ב)

10.07

דוגמא של 100 סמ”ק לפחות מכל מזון מוכן במיועד לשיווק תוחזק בעסק 48 שעות לאחר השיווק;

הדוגמא תוחזק בטמפרטורה שלא תעלה על 5 מעלות צלזיוס.